Pri príležitosti týždňa rodovej rovnosti, ktorý inicioval Európsky parlament, prijal Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) dve stanoviská s odporúčaniami ako posilniť postavenie žien a pomôcť rodinným opatrovateľom. Výbor podporil parlamentnú iniciatívu aj sériou podujatí zameraných na uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti a prierezový charakter tejto témy.

Predsedníčka EHSV Christa Schweng pri otvorení diskusie uviedla: „Súčasné rozdiely v zamestnanosti žien a mužov sú neprijateľné a spôsobujú EÚ veľké hospodárske a sociálne škody. Musíme vytvoriť priaznivejšie prostredie pre podnikanie žien, odbúrať prekážky a stereotypy a nájsť pre ženy a dievčatá viac pozitívnych vzorov.“

Podpredsedníčka Európskeho parlamentu Evelyn Regner zdôraznila, že je potrebné uplatňovať hľadisko rodovej rovnosti a zaviesť záväzné opatrenia: „Na rozdiel od predchádzajúcich rokov je v súčasnosti pokrok pomalší. Ak sa však zavedú záväzné opatrenia, stále môžeme dosiahnuť určitý posun vpred. Musíme zmeniť kultúru, aby sa vykorenili predsudky, ale potrebujeme aj záväzné opatrenia. A musíme pracovať spoločne – EP a EHSV, ženy aj muži, mladí aj starí.“

Spravodajkyňa stanoviska EHSV na tému Zlepšenie rovnosti v EÚ Özlem Yildrim vyzvala na zavedenie „účinnej antidiskriminačnej politiky na úrovni EÚ, ktorú budú dopĺňať skutočne odrádzajúce sankcie“.

Spoluspravodajca Cristian Pîrvulescu vysvetlil, že v stanovisku „sa požaduje vytvorenie ďalšej generácie opatrení na podporu rovnosti v Európe na základe uznania zásady rovnosti a povinností na jej presadenie“.

Výbor prijal aj stanovisko na tému Rodinní príslušníci starajúci sa o osoby so zdravotným postihnutím a staršie osoby. Spravodajca stanoviska Pietro Vittorio Barbieri upozornil, že „sociálna starostlivosť v Európe je založená na rodinných opatrovateľoch, ktorí sú často ponechaní mimo systému. Prevažnú väčšinu z nich tvoria ženy, ktoré sú nútené vybrať si, či chcú opatrovať svojich blízkych alebo pokračovať v práci. Naliehavo žiadame európske a vnútroštátne inštitúcie, aby tento jav dôkladne preskúmali v záujme opatrovateľov aj opatrovaných“.

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia: Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *