Všeobecný rast cien je v posledných dňoch jednou z najdiskutovanejších tém v slovenskej spoločnosti. Rast cien negatívne ovplyvní všetky odvetvia života a prehĺbi dlhodobý trend rastu chudobnejšej časti spoločnosti.

Nielen na Slovensku rastú ceny energií. S rovnakým problémom sa zaoberá celá Európa. Uvedomuje si to aj vedenie Európskej únie, a preto vydala oznámenie Európskej komisie Európskemu parlamentu, Európskej rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov ohľadom tzv. Boja s rastúcimi cenami energie: čo je súbor nástrojov pre opatrenia a podporu.

Cieľom oznámenia je, že Európska komisia chce predovšetkým pomôcť riešiť negatívny vplyv rastu cien energií na domácnosti a podniky a ponúknuť svoju podporu. Európska komisia chce prijať a podporiť vhodné opatrenia na zmiernenie tohto vplyvu. Politický rámec EÚ už členským štátom umožňuje okamžite prijať súbor cielených opatrení na ochranu zraniteľných spotrebiteľov a zmiernenie vplyvu na priemysel.

Z tohto dôvodu je Konfederácia odborových zväzov SR presvedčená, že je vytvorený dostatočný priestor na to, aby boli aj na Slovensku urýchlene prijaté opatrenia na riešenie súčasnej situácie. Inšpiráciou môžu byť už oznámené opatrenia väčšiny členských štátov, ako aj súbor opatrení, navrhnutých EÚ v tomto oznámení, ktoré umožňujú koordinovaný prístup k ochrane tých, ktorí sú najviac ohrození. Opatrenia by mali riešiť nežiadúce účinky prudkého zdražovania cien a zaistiť cenovú dostupnosť bez toho, aby sa rozdrobil európsky jednotný trh s energiou alebo sa ohrozili investície do odvetvia energetiky a ekologickej transformácie.

Európska únia si uvedomuje dopady vysokého rastu cien energií na hospodárstvo jednotlivých krajín a ich obyvateľov. Predpokladá, že súčasné zvyšovanie cien bude pravdepodobne dočasné. Veľkoobchodné ceny plynu budú v zimných mesiacoch pravdepodobne aj naďalej vysoké a až od apríla 2022 začnú klesať. Aj potom však ceny zrejme zostanú vyššie ako priemer za uplynulé roky.

EÚ ďalej odporúča uprednostňovať cielené opatrenia, ktoré môžu rýchlo zmierniť účinky na zraniteľné skupiny, dajú sa ľahko upraviť, keď sa situácia pre tieto skupiny zlepší, a zabrániť zasahovaniu do dynamiky trhu alebo oslabeniu stimulov na prechod na dekarbonizované hospodárstvo. Ďalej, v strednodobom horizonte by sa politická reakcia mala zamerať na zvýšenie efektívnosti EÚ pri využívaní energie, zníženie jej závislosti od fosílnych palív a zvýšenie odolnosti voči prudkým nárastom cien energie, a zároveň zabezpečiť cenovo dostupnú a čistú energiu koncovým používateľom.

Je preto veľmi dôležité, aby aj Vláda Slovenskej republiky bezodkladne reagovala na vzniknutú situáciu a prijala opatrenia, ktoré sú nielen potrebné na udržanie životnej úrovne obyvateľstva, ale Európska únia ich vyslovene odporúča prijať a dáva k tomu dispozícii aj zákonné možnosti. Slovenská republika zatiaľ nepriniesla ucelený celok opatrení na zmiernenie dopadov rastu cien. Existuje pritom už niekoľko príkladov zo štátov EÚ, ktoré už opatrenia prijali a zaviedli do praxe.

Francúzsko – 100 eur pre 5,8 milióna chudobných domácností. Od 1. októbra síce zvýšili ceny plynu o 12,6 %, ale vyššie už nepôjdu, takže ich viac-menej zafixovali do apríla budúceho roka a ceny elektriny sa budú meniť vo februári 2022 len minimálne. Pôvodne mali rásť minimálne o 12 %, teraz plánujú max. do 4 %.

Španielsko – dočasné zníženie špeciálnej dane na elektrinu z 5,1 % na 0,5 %, obmedzenie zisku elektrární počas 6-ich mesiacov, transfer od firiem ku spotrebiteľom 2,6 mld. eur, do 31.12.2021 zníženie DPH z 21 % na 10 % pre vybraných odberateľov, ak je predajná cena vysoká – nad 45 € za MWh; pre skupinu s uznanou zraniteľnosťou a sociálnym bonusom sa na predajnú cenu neprihliada – majú stále zníženú DPH na 10 %.

Taliansko – cielene – najchudobnejší obyvatelia (3 milióny) a malé podniky (6 miliónov) – zmrazenie cien elektriny a plynu a zníženie DPH na plyn z 22 % na 5 % – balíček za cca 3 mld. € – platnosť na 4. štvrťrok 2021.

Česko – za november a december odpustí vláda DPH za elektrinu a plyn, čím chce kompenzovať prudký rast cien energií, pričom dopad na štátny rozpočet bude vo výške 1 mld. Kč za mesiac. Ďalej asi 4,3 milióna domácností so spotrebou do 3 MWh plus miliónu ďalších odberných miest, ako sú chaty a chalupy, odpustia poplatky za obnoviteľné zdroje energie. Rozsah tejto pomoci pre všetky domácnosti bude 8 mld. Kč. Vláda takisto prichystá novelu zákona o DPH, aby na plyn a na elektrinu mohla byť dočasne uplatňovaná nulová DPH počas celého budúceho roka. O možnosti ponechať 0 % DPH v roku 2022 bude ešte vláda rokovať s EÚ. Ďalšou možnosťou je, že štát má k dispozícií 20 mld. Kč z emisných povoleniek, ktoré môžu byť použité pre ľudí.

KOZ SR odporúčala vláde v podmienkach Slovenska uvažovať nad možnosťami:

Poskytovať osobitné sociálne platby znevýhodneným a zraniteľným osobám

Problematické môže byť správne cielené nastavenie opatrenia  tak, aby boli identifikované všetky postihnuté osoby. Okruh osôb môže byť značne široký, pričom všeobecná definícia môže byť jednoduchá, ale priama identifikácia konkrétnych osôb sa javí ako zložitejšia. Ďalším rizikom je, že nemusí postihnúť všetky osoby.

Okruh osôb môžu byť: osoby, poberajúce sociálne dávky (napr. dávky v hmotnej núdzi a podobne), nízkopríjmové osoby, mnohodetné domácnosti, domácnosti ohrozené chudobou a pod.

Ďalej je otázny spôsob poskytovania napr. poukážky, či úprava cien priamo znížením faktúr alebo vratkami, čo by však časovo oddialilo pomoc. V súvislosti s vyššie uvedeným vzniká obava, ako rýchlo je možné aplikovať uvedenú pomoc.

Dočasne znížiť sadzbu DPH

Za najväčšie riziko možno považovať, že plošné zníženie DPH sa vo vysokej miere prejaví na výpadku príjmov rozpočtu verejnej správy, pričom reálna pomoc zostáva otázna, a to najmä s ohľadom na to, v akej miere sa znížená DPH prejaví v konečnej cene (za zváženie stojí spojenie s regulovanou cenou) a na to, že zasiahne plošne všetkých, aj tých, ktorí nie sú odkázaní na takúto pomoc. Alternatívne je možné znížiť sadzbu DPH pre vybraný okruh osôb, pričom otázne zostávajú rovnaké okruhy, ako v prípade predchádzajúceho opatrenia, a to najmä spomínaný výpadok príjmov rozpočtu verejnej správy a definovanie okruhu dotknutých osôb.

Zníženie tarify za prevádzkovanie systému

Tarifa za prevádzkovanie systému tvorí viac ako pätinu z celkovej ceny elektriny, ktorú platia odberatelia. Spomínaná tarifa zahŕňa podporu pre zelenú elektrinu, podporu výroby elektriny z domáceho uhlia, odvod na likvidáciu jadra či poplatok pre organizátora krátkodobého trhu s elektrinou. Tarifa by bola financovaná z viacerých zdrojov, a to zo štátneho rozpočtu a z predaja emisných povoleniek. Uvedené opatrenie sa uvažuje na dlhšie obdobie.

Otázna je rýchlosť realizovateľnosti opatrenia a rovnako aj dopady na rozpočet verejnej správy. Vzhľadom na klimatické zmeny a záväzkom voči EÚ je potrebné citlivo pristupovať najmä k podpore zelenej elektriny.

Dočasná úprava odvodu do jadrového fondu

Efektívna sadzba odvodu z elektriny, dodanej koncovým odberateľom, predstavuje v roku 2021 hodnotu 3,27 € za megawatthodinu elektrickej energie. Je to sadzba, platná pre celý rok 2021.

Odvod je určený na úhradu historického dlhu a jeho výška a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady sú ustanovené v nariadení vlády SR č. 21/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu, určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady.

Pochybnosti vyvoláva najmä otázka, ako by sa prípadná úprava odrazila v koncových cenách, najmä pre bežných spotrebiteľov, a zároveň dopad úpravy na príjmy rozpočtu. Priamy pozitívny dopad možno predpokladať na koncových odberateľov elektriny, ktorými sú firmy: OFZ, a. s., Slovalco, a. s., Slovnaft, a. s. a U. S. Steel Košice, s. r. o.

Použitie výnosov z emisných povoleniek

Európska komisia podporuje, aby okamžité opatrenia boli čiastočne financované z príjmov z aukcií kvót z ETS. Povinnosť nakupovania emisných povoleniek pre podniky, vypúšťajúce emisie CO2, by ma byť jedným z hlavných nástrojov pri znižovaní emisií uhlíka. Výnosy z predaja emisných kvót sú príjmom rozpočtu verejnej správy a ďalej sa prerozdeľujú. Minimálne 50 % prostriedkov by malo byť použitých na energetické a klimatické účely. Prostriedky by mali byť investované do znižovania emisií v priemysle a energetike.

Svojimi návrhmi chce KOZ SR prispieť k riešeniu dopadov zvyšovania cien a obmedzeniu hrozby energetickej chudoby. Vláda Slovenskej republiky ani po niekoľkých mesiacoch nepriniesla ani len návrhy do verejnej diskusie na túto tému.


Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *