Počet ľudí, žijúcich v chudobe, by sa mohol v nadchádzajúcom desaťročí znížiť o 50 %. Vyhlásil to na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV (Európskej hospodárskeho a sociálneho výboru) osobitný spravodajca OSN pre extrémnu chudobu a ľudské práva, Oliver De Schutter, v rámci prezentácie záverov svojej misie inštitúciám Európskej únie (EÚ).

Znižovanie chudoby musí byť, podľa osobitného spravodajcu OSN Olivera De Schuttera, jednou z hlavných priorít pripravovaného akčného plánu Európskej komisie pre vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv.

De Schutter poukázal na skutočnosť, že chudoba v EÚ v čoraz väčšej miere postihuje ženy a domácnosti s jedným rodičom.

Upozornil tiež, že zelená dohoda, s ktorou prišla Komisia, síce zahŕňa aj sociálny rozmer, nie je však náhradou za stratégiu znižovania chudoby. „Znižovanie chudoby nie je explicitne jedným z cieľov zelenej dohody,“ konštatoval.

Objasnil pritom, že boli identifikované tri štrukturálne prekážky v boji proti chudobe v EÚ:

  • Fiškálny dumping v krajinách EÚ, kde sa počas uplynulých 20 rokov daňové zaťaženie postupne presunulo z podnikov a najbohatších jednotlivcov na pracovníkov, spotrebiteľov a nízkopríjmové rodiny.
  • Sociálne podmienky a náklady práce s politikami, ktoré sa zameriavajú na zvýšenie nákladovej konkurencieschopnosti znižovaním miezd a sociálnych odvodov uhrádzaných zo strany zamestnávateľa.
  • Makroekonomický rámec v súvislosti s hospodárskou a menovou úniou, predovšetkým Pakt stability a rastu, ktorý treba čo najskôr zrevidovať, pričom sociálne investície do zdravia a vzdelávania by sa z opatrení na zaistenie fiškálnej disciplíny mali vyňať.

Do akčného plánu Komisie pre vykonávanie Európskeho piliera sociálnych práv treba, podľa De Schuttera, zahrnúť tri ambiciózne ciele:

  • Stratégiu znižovania chudoby do roku 2030, v ktorej by sa stanovil ambiciózny cieľ znížiť podiel osôb ohrozených chudobou o 50 %.
  • Záruku pre deti pokrývajúcu päť hlavných oblastí: prístup k vzdelaniu, predškolskej starostlivosti, výžive, bývaniu a zdravotnej starostlivosti. Súčasťou toho by bola aj podpora rodín poskytnutím dôstojného príjmu, práce a prístupu k dávkam.
  • Nový právne záväzný nástroj pre systémy minimálneho príjmu, ktorým by sa zaistilo, že takéto schémy v EÚ sú primerané a že členské štáty postupujú podľa spoločnej metodiky.

Ako uviedla predsedníčka EHSV Christa Schweng, už pred pandémiou COVID-19 bol každý priaty človek v EÚ ohrozený chudobou a sociálnym vylúčením, čo je podľa nej zlyhaním našich rozvinutých európskych spoločností. „Jedným z najlepších spôsobov, ako vymaniť ľudí z chudoby a zabrániť jej, je budovanie spoločenskej a individuálnej odolnosti,“ vyhlásila Schweng.

Zároveň pripomenula, že okrem financovania je takisto potrebné zaujať prístup, založený na právach, ktorý uznáva osoby postihnuté chudobou, nielen ako držiteľov práv, ale ako aktérov zmeny. Dodala pritom, že záväzok „nezabudnúť na nikoho“ znamená posilnenie postavenia alebo opätovné posilnenie postavenia ľudí, aby mohli zohrávať pozitívnu úlohu v spoločnosti.

Zdroj: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor je poradný orgán EÚ, ktorý sa skladá zo zástupcov organizácií zamestnancov a zamestnávateľov a iných záujmových skupín. Európskej komisii, Rade EÚ a Európskemu parlamentu vydáva stanoviská k otázkam týkajúcim sa EÚ. Funguje teda ako most medzi inštitúciami EÚ s rozhodovacími právomocami a občanmi Únie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *