Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom stanovisku na tému Sociálny dialóg ako nástroj na zlepšenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uviedol, že napriek zmenám v spojitosti s rizikami hroziacimi pri práci v dôsledku jej digitalizácie, ktoré viedli k prudkému nárastu stresu a prípadom vyhorenia alebo k ergonomickým zraneniam, ako aj k miernemu poklesu počtu pracovných úrazov, sociálny dialóg je naďalej hlavným nástrojom presadzovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Opatrenia v oblasti BOZP realizované prostredníctvom sociálneho dialógu nielen pozitívne prispievajú k zdraviu pracovníkov, no môžu zlepšiť aj ziskovosť podnikov a znižujú náklady na zdravotnú starostlivosť a mieru absencií. Spravodajkyňa pre stanovisko Franca Salis-Madinier uviedla, že náklady podniku na pracovné úrazy a choroby z povolania sa odhadujú na 476 miliárd EUR alebo 3,3 % HDP EÚ.

Kvalita sociálneho dialógu sa však v jednotlivých členských štátoch líši, v dôsledku čoho niekedy v EÚ dochádza k nerovnomernému uplatňovaniu autonómnych dohôd uzavretých sociálnymi partnermi v oblasti BOZP.

Európsky sociálny dialóg by sa mal podľa EHSV posilniť, aby sa zabezpečila jednotná ochrana všetkých pracovníkov v EÚ.  

Európska komisia by preto mala stanoviť jasné kritériá s cieľom zabezpečiť, aby sa dohody podpísané sociálnymi partnermi vykonávali vo všetkých členských štátoch, najmä so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora EÚ, v ktorom sa uvádza, že Komisia nie je povinná reagovať na žiadosti sociálnych partnerov týkajúce sa vykonávania dohôd.

Stanovenie všeobecných usmernení v oblasti BOZP si však okrem efektívneho sociálneho dialógu vyžaduje aj pevný regulačný rámec. Dohody, ktoré sa na žiadosť oboch signatárov pretavia do smerníc Rady, sa zdajú byť účinnejšie, pretože zaručujú konkrétne akčné plány v členských štátoch.

EHSV preto požaduje nové usmernenia pre teleprácu, ambicióznejší postoj k boju proti rakovine a smernice EÚ o muskuloskeletálnych poruchách a psychosociálnych rizikách, ktoré sa stávajú hlavnou pracovnou hrozbou pre európskych pracovníkov.

Skupina Zamestnávatelia v EHSV predložila k stanovisku niekoľko pozmeňovacích návrhov, pričom vyjadrila svoj nesúhlas, najmä pokiaľ ide o výzvy na prijatie nových regulačných opatrení a napríklad o navrhované opatrenia EÚ v oblasti muskuloskeletálnych porúch a psychosociálnych rizík. Taktiež predložila pozmeňovacie návrhy k návrhu nových usmernení pre teleprácu.

Stanovisko, o ktorého vypracovanie požiadalo francúzske predsedníctvo Rady EÚ, bolo prijaté na januárovom plenárnom zasadnutí EHSV 172 hlasmi za, pričom 32 členovia hlasovali proti a 70 sa hlasovania zdržali.

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia od cottonbro od Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *