…alebo Keď zmena súdnej mapy nie je len o súdoch. A ministerstvo poskytuje skutočne „veľkolepý“ priestor na diskusiu.

Foto: Aktualizovaný návrh súdnej mapy 2021

Reforma súdnej mapy – tento termín počuť z médií pomerne často, už od minulého roka, kedy naša „reformná tigrica“ a ministerka spravodlivosti v jednej osobe, pani Mária Kolíková,  prišla s bombastickou myšlienkou: a to prekresliť súdnu mapu a zvýšiť dostupnosť spravodlivosti pre občanov. Ako politické heslo to znie naozaj pekne – veď kto by nechcel dostupnejšiu spravodlivosť. Na druhej strane, už sami môžete vytušiť, že sa reforma robila od zeleného stola v Bratislave. Ministerstvo argumentuje, že „fyzická blízkosť súdu v čase zvyšujúcej sa elektronizácie súdnictva neznamená dostupnosť spravodlivosti“. No – k tomuto si dovolím len poznámku na okraj, že pani ministerka buď nikdy, alebo už dávno nebola na takých Kopaniciach, Orave, Hriňovských lazoch. Potom by pochopila, že k elektronizácií Slovenska, vrátane justície, je ešte kus cesty.

Zároveň treba povedať, že od pani ministerky sa akákoľvek kritika kĺže ako po dobre namazanej podložke spôsobom, že „kričia len ľudia z rušených súdov, čo je logické“. Zároveň aj pre bežného čitateľa týchto riadkov by v hlave mohla zaznieť otázka, že prečo by sa mal zaujímať o reformu súdov a ľudovo si povedať – čo on s tým má? Odpoveď znie jednoducho: Má s ňou veľa. V súčasnosti totižto v zásade platí, že v každom väčšom okresnom meste sídli okresný súd, okresná prokuratúra, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny s pôsobnosťou pre daný okres (ďalej len ako ÚPSVaR), v krajskom meste sídlia zase správne súdy, krajské súdy a krajské prokuratúry. Dá sa teda povedať, že súdnictvo, prokuratúra, a ÚPSVaR v zásade kopírujú územnosprávne delenie Slovenska na okresy a kraje. Opäť, neplatí to vo všetkých okresoch (taký okres Detva nemá ani svoj súd, ani prokuratúru a ani ÚPSVaR). Po reforme súdnej mapy už však ani toto tvrdenie platiť nebude.  

Pozrime sa teda podrobne, čo všetko so sebou nová súdna mapa prináša a či naozaj dokáže naplniť sľuby ministerstva spravodlivosti o dostupnejšej spravodlivosti.  

Všeobecné súdnictvo

Foto: Všeobecné súdy

Aby ste pochopili, na čo sa práve pozeráte: to sú nové okresné súdy pre občianskoprávnu, trestnú a rodinnoprávnu agendu. Pre úplné pochopenie daného problému – vytvoria sa nám nové obvody okresných súdov. Ak bude chcieť človek z Myjavy riešiť svoj súdny spor na prvom stupni, bude pravdepodobne musieť ísť do Senice a bude spadať pod obvod Okresného súdu v Senici. Obyvatelia z okresu Stará Ľubovňa a okresu Kežmarok už na súd budú musieť chodiť do Popradu. Ľudia z okresu Považská Bystrica a Čadca budú musieť chodiť „domôcť sa“ spravodlivosti do Žiliny a ľudia z Námestova či Tvrdošína budú musieť cestovať do Dolného Kubína. Rovnako tak obyvatelia okresu Veľký Krtíš budú patriť po novom pod Lučenec. Najviac prekvapujúce je to, že rušený okresný súd Revúca, aktuálne patriaci pod Banskobystrický samosprávny kraj, bude príslušnosťou patriť pod obvod okresného súdu Rožňava, čo je úplne iný kraj, a to Košický samosprávny kraj.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny

Foto: Územné obvody ÚPSVaR

Ako som už v úvode spomínal, reforma súdnej mapy sa nedotkne len súdnictva. Ale aj ostatných častí spoločenského života. Napr. takých úradov práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). V súčasnosti ÚPSVaR veľmi blízko spolupracuje so súdmi, pokiaľ ide o poručeneckú činnosť. Ak ste tento pojem ešte nepočuli a neviete, o čo sa jedná – tzv. poručenecká činnosť by sa veľmi zjednodušene dala pomenovať ako zabezpečovanie vykonávania sociálnoprávnej ochrany dieťaťa, vrátane kolízneho opatrovníctva. Kolízni opatrovníci, teda zamestnanci ÚPSVaR,  majú na starosti najmä – ale nie len –   prácu s ohrozenými rodinami, náhradnú starostlivosť, agendu rodičovského konfliktu a sociálnej kurately detí, v súvislosti s ktorou sa ich činnosť neobmedzuje len na civilné konania, ale zúčastňujú sa aj trestných konaní – pri trestnej činnosti maloletých.  Tentokrát si dovolím zacitovať zo stanoviska komisárky pre deti ešte k predchádzajúcemu návrhu súdnej mapy: „ Redukovanie krajských súdov bude mať negatívny vplyv na dostupnosť účastníkov konania, ktorými sú sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva. Títo účastníci spravidla nevlastnia automobil; budú preto nútení cestovať zo vzdialených lokalít, niekedy aj viackrát prestupovať,  prenocovať v hoteli, čo je náročné predovšetkým finančne a tiež časovo. Tiež im vzniknú dodatočné náklady na cestovné a nocľažné  advokátov. „Poručenecká agenda“ je agendou, kde sa konanie o dieťati vedie v podstate do jeho dospelosti,  resp. aj po dosiahnutí dospelosti, teda sa konania opakujú, títo účastníci teda v žiadnom prípade nechodia na súd „priemerne raz za „život“. Novou súdnou mapou nebude, paradoxne, možné zabezpečiť a udržať uvedenú existujúcu špecializáciu pracovníkov prvého kontaktu, keď napr. nebude garantované zastupovanie dieťaťa na pojednávaní súdu tým pracovníkom, ktorý rodinu dôkladne pozná. Z praktických dôvodov – v záujme predídenia paralyzácie inej činnosti úradu – budú totiž musieť úrady pristúpiť k tomu, že sa všetkých pojednávaní v jednom dni zúčastní jeden zamestnanec, ktorý bude vychádzať nie z osobnej znalosti pomerov, ale výlučne zo spisu. Toto bude mať za následok zvýšenú formálnosť jeho činnosti, čo nie je v súlade so záujmami detí. Materiál je založený na elektronizácii justície. Avšak návrh nezohľadnil reálne pokrytie Slovenskej republiky internetom,  ani skutočnosť, aké percento obyvateľov Slovenskej republiky je schopné s internetom pracovať a v neposlednom rade vôbec nezohľadňuje možnosť prístupu obyčajného občana do systému elektronického spisu a opätovne nezohľadňuje už vyššie spomínanú masu účastníkov zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Takto by boli uvedení účastníci konania v každom jednom prípade nútení nechať sa zastupovať advokátom, čo bude spôsobovať ďalšie dodatočné finančné náklady, spojené so súdnym konaním, na ktoré tieto skupiny obyvateľstva nemajú prostriedky. Z týchto dôvodov by bolo významne oslabené ústavné právo na súdnu ochranu značnej časti tejto časti obyvateľstva, čo by sa dalo vyhodnotiť aj ako „apartheidný“ prístup. Okrem toho nie je povinnosťou občana vlastniť PC, mať internet, ani ovládať digitálne technológie.“ Zároveň komisárka pre deti argumentuje, že z materiálov nie je jasné, či sa uvažuje aj o novom usporiadaní ÚPSVaR. Akýkoľvek môj ďalší komentár by bol zbytočný.

Krajské súdy  

Foto: Krajské súdy

Najmarkantnejšie sa pôvodná myšlienka tohto článku – teda prekreslenia územnosprávneho členenia Slovenska  – javí práve pri krajských súdoch. Zostanú totiž len 4 krajské súdy – Trnava, Žilina, Banská Bystrica, Prešov. Áno, správne to chápete – ak budete chcieť ísť z Nitry, Nových Zámkov alebo z Topoľčian na odvolacie konanie, budete si musieť pocestovať do Banskej Bystrice. Trenčanov, obyvateľov Partizánskeho či Piešťan – tých všetkých čaká cesta do Žiliny. Znie Vám to ako napĺňanie zámeru ministerstva o dostupnejšej spravodlivosti pre občanov?

Je až zarážajúce, že pani ministerka bez akejkoľvek širokej verejnej diskusie len tak zobrala takú Revúcu, ktorú sme už vyššie spomínali, spod Krajského súdu v Banskej Bystrici – a teda spod Banskobystrického samosprávneho kraja – a po novom by mala patriť pod Krajský súd Prešov. To, že naše najväčšie mestá Košice a Bratislava prídu o svoje krajské súdy, je čerešničkou na tejto torte, previazanej názvom „Reforma súdnej mapy“. Myslím, že aj čitateľom tohto článku muselo v hlave skrsnúť – pri pohľade na túto mapu – nasledujúca myšlienka: Je to prvý krôčik, postupujúc tzv. salámovou metódou, k tomu, aby sme zmenili územnosprávne a administratívnoprávne členenie Slovenska.

Správne súdnictvo

Ešte markantnejšie to vyzerá, keď sa pozrieme na to, ako sa pani ministerka rozhodla vyriešiť správne súdnictvo. Veľmi, veľmi zjednodušene sa dá povedať, že na správny súd sa chodí vtedy, keď potrebujete riešiť nejaký spor so štátom. Poškodenie vašich práv zo strany štátnych orgánov.

Foto: Správne súdnictvo

Momentálne sa nachádza správny súd v každom krajskom meste. Dáva to zmysel aj rácio. Ak nerozumiete tej druhej mapke, tak je to pomerne jednoduché – zostanú 3 správne súdy – Banská Bystrica, Košice, Trnava. Potom už bude len Najvyšší správny súd v Bratislave. A ja sa pýtam: také citlivé veci, ako je spor občana so štátom, keď štátny orgán poruší právny predpis a vy sa potrebujete domôcť spravodlivosti na súde, majú byť natoľko dostupné, že z Nitry máte prísť do Banskej Bystrice? Z Trenčína do Trnavy? Zo Starej Ľubovne do Košíc?

Súdy, obce, odborári, zamestnávatelia, prokuratúry kričia – a politici spia…

Teraz sa presuňme k samotnému procesu prijímania tejto súdnej mapy. V predchádzajúcom roku 2020 ministerstvo reformu súdnej mapy predložilo ako celok – dostalo krásnych, vyše 400 pripomienok od zainteresovaných subjektov. Tentokrát sa rozhodlo, že celú reformu rozdelí do niekoľkých zákonov a na takúto veľkú zmenu dalo priestor na pripomienkovanie predložených zákonov „závratných“ 22 dní – od 13.09.2021 do 04.10.2021 (na pripomienkovanie zákona o správnom súdnictve „vytvorili“ priestor od 27.09.2021 do 15.10.2021.)!

Predchádzajúci návrh, z roku 2020, pripomienkovali zamestnávatelia z Klubu 500, Odborový zväz Justície, jednotlivé rušené súdy, regionálne združenia miest a obcí a mnoho ostatných subjektov. Zostali nevypočutí. Ministerstvo im odpovedalo prázdnymi politickými floskulami a ideologickými zámermi. Teraz to skúša ministerstvo druhýkrát, tentokrát už cez medzirezortné pripomienkové konanie. A hoci som zatiaľ ešte v živote nevidel sudcovský a prokurátorský stav tak neskutočne „zúfalý“, že s nimi nikto nekomunikuje a nikoho ich problém nezaujíma, tak páni z opozície spia sladkým spánkom. Nikoho v Bratislave táto téma nezaujíma.

Nakoľko platí, že sídla okresných a krajských prokuratúr kopírujú sídla jednotlivých okresných a krajských súdov, tak sídla prokuratúr budú rovnako zrušené tam, kde sa zruší súd – či krajský alebo okresný. Ukážeme si to na jednom príklade, čo to teda vo výsledku znamená pre občanov jedného z okresných miest – Revúca. Revúca príde o okresný súd, o okresnú prokuratúru  a zároveň ešte aj o Krajský súd v Banskej Bystrici. Revúčania teda budú patriť pod Okresný súd Rožňava, Okresnú prokuratúru v Rožňave a na krajský súd pre istotu budú chodiť do Prešova. A ak sa budú chcieť súdiť zo štátom kvôli zlým štátnym rozhodnutiam, tak rovno do Košíc. Opäť, zopakujem, že cieľom a zámerom ministerstva spravodlivosti je sprístupniť spravodlivosť pre tých najchudobnejších.

A teraz si dovolím takú osobnú, neodbornú, vsuvku na úplný záver – kde je strana regiónov Petra Pellegriniho? Kde je slovenská sociálna demokracia Róberta Fica? Kde je sociálny a vždy pomáhajúci Boris Kollár? Však ÚPSVaR patrí jeho ministrovi Milanovi Krajniakovi?! Kde sú „progresívci“ s ich obnovou právneho štátu a dostupnej spravodlivosti? Kde je KDH, ktoré sa profiluje v poslednej dobe ako regionálna strana? Nikde. Nikoho skutočne nezaujíma osud ľudí v regiónoch. Nezaujímajú ich drobní podnikatelia, nezaujímajú ich zamestnanci, občania a sociálne vylúčené komunity. Hodili ich cez palubu a nechali ich napospas „reformnej tigrici“. Tá tigrica ale skôr zlikviduje a „roztrhá na kusy“ posledné zvyšky dôvery v právny štát a justíciu. A potom ešte nech niekto povie niečo o dostupnosti a vymožiteľnosti práva a nech sa v Bratislave čudujú, prečo ľudia majú takú nízku dôveru v spravodlivosť na Slovensku.

Ale aby som vyššie spomínaných pánov a dámy zobudil z ťažkého „zimného spánku medveďa“, dám im radu: Bude sa rušiť aj Krajská prokuratúra v Bratislave. Áno, presne tá krajská prokuratúra, ktorá písala obvinenie na šéfov vyšetrovacieho tímu NAKA. Na druhej strane, Špeciálnej prokuratúry a Špecializovaného trestného súdu sa táto reforma nijako nedotkne. Obe sídlia v Pezinku. Zároveň však okresná prokuratúra a okresný súd v Pezinku sa zrušia. Tak čo, už je to pre Vás zaujímavá téma? 

Zdroj:

Analytické centrum ministerstva spravodlivosti

Stanovisko komisárky pre deti k návrhu Reformy súdnej mapy zo dňa 27. februára 2021

Foto EKATERINA BOLOVTSOVA od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *