Každú noc prespí na ulici alebo v útulku takmer 900 000 ľudí v EÚ. Počet ľudí bez domova sa za posledných 15 rokov viac než zdvojnásobil, Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) preto vyzýva členské štáty a EÚ, aby prijali okamžité opatrenia.

EHSV požaduje rýchlo zaviesť komplexnú stratégiu EÚ na boj proti bezdomovectvu a účinné vnútroštátne politiky v tejto oblasti, aby bolo možné dosiahnuť do roku 2030 výrazné zníženie miery bezdomovectva, ktoré predstavuje jednu z najextrémnejších foriem sociálneho vylúčenia.

„Žiadame, aby sa vytvorila stratégia EÚ v oblasti bezdomovectva, do ktorej bude plne zapojená európska platforma na boj proti bezdomovectvu (EPOCH) a ktorá umožní zahrnúť vnútroštátne politiky zamerané na bezdomovectvo do európskeho semestra,“ uviedla spravodajkyňa stanoviska EHSV na tému Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie na pomoc bezdomovcom Maria del Carmen Barrera Chamorro.

Stratégiu musí podporiť odporúčanie Rady, preto EHSV vyzýva belgické predsedníctvo Rady EÚ, aby začalo pracovať na jeho príprave. Zároveň žiada Komisiu, aby bezodkladne vypracovala návrh na nový viacročný program, ktorý bude pokračovať až do konca jej nasledujúceho funkčného obdobia.

„EHSV chce, aby bezdomovectvo bolo naďalej prioritou sociálnej politiky EÚ pred voľbami do Európskeho parlamentu a aj po nich. Potrebujeme strategický posun v zameraní od riešenia problémov týkajúcich sa bezdomovectva k jeho reálnemu odstráneniu do roku 2030,“ vyhlásil spoluspravodajca stanoviska Ákos Topolánszky.

EHSV odporúča, aby sa v záujme riešenia akútneho problému bezdomovectva aktívne presadzovala zásada „bývanie ako prvé“. V súlade s touto zásadou sa bývanie nepovažuje len za prístrešie, ale aj za nástroj opätovného začlenenia do spoločnosti. Ide o to, aby sa zabezpečili dlhodobé riešenia v oblasti bývania, ktoré by neboli podmienené preukázaním pokroku v osobnom rozvoji alebo prijatím podpory.

Prístup zameraný na bývanie už podporila aj Lisabonská deklarácia, ktorú v roku 2021 podpísalo 27 členských štátov EÚ, európske inštitúcie a viaceré európske mimovládne organizácie. Táto deklarácia je politickým základom pre vytvorenie platformy EPOCH a jej signatári sa rozhodli spolupracovať v boji proti bezdomovectvu na úrovni EÚ a usilovať sa o jeho odstránenie do roku 2030. EHSV však v stanovisku konštatuje, že napriek politickému úsiliu sa problém bezdomovectva dostatočne nerieši ani na európskej, ani na vnútroštátnej úrovni.

Jedinou krajinou, ktorej sa v posledných dvoch desaťročiach darí nepretržite znižovať počet bezdomovcov, je Fínsko.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *