KOZ SR sa pri stanovovaní minimálnej mzdy opiera o záväzky a zásady vyplývajúce z medzinárodných dokumentov a Ústavy Slovenskej republiky.

Slovenská republika, ako aj všetky členské štáty Rady Európy, je v otázke minimálnej mzdy viazaná čl. 4 ods. 1 revidovanej Európskej sociálnej charty. Ide o záväzok „priznať pracovníkom právo na odmenu, ktorá zabezpečí im a ich rodinám dôstojnú životnú úroveň”.

Na uvedený záväzok z čl. 4 ods. 1 sa KOZ SR dlhodobo odvolávala pri stanovovaní sumy mesačnej minimálnej mzdy. Otázka minimálnej mzdy je ďalej zmienená v zásade 6 Európskeho piliera sociálnych práv, ktorý môže byť podkladom na vytvorenie pravidiel európskej minimálnej mzdy s cieľom zamedziť pracujúcej chudobe. Obdobný záväzok vyplýva aj z čl. 36 Ústavy Slovenskej republiky.

Návrh úpravy sumy minimálnej mzdy na rok 2021

Minimálna mzda je základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je zamestnávateľ povinný zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas.

Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod.

Minimálna mzda v roku 2020

Vláda ustanovila v roku 2019 sumu minimálnej mzdy na rok 2020 vo výške 580 € mesačne a vo výške 3,333 € za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Zvýšenie minimálnej mzdy na 580 € zabezpečilo čistú minimálnu mzdu vo výške 476,75 €. Čistá minimálna mzda v roku 2020 je nad hranicou rizika chudoby v roku 2018.

Zákonná úprava

Slovenská republika ako prvá schválila zmenou zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde s účinnosťou od 1. januára 2020 mechanizmus určovania minimálnej mzdy, ktorý zabezpečí, že minimálna mzda na Slovensku bude predstavovať 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

KOZ SR išla pri stanovení mechanizmu do kompromisu, a to zabezpečiť predvídateľnosť rastu minimálnej mzdy (bude rásť takým tempom ako priemerná mzda v predchádzajúcom roku), a pri porovnaní podielu minimálnej mzdy (ďalej aj „MM“) na priemernej mzde (ďalej aj „PM“) v jednom a tom istom roku (teda MM v roku 2021 k PM v roku 2021) si tento podiel bude udržiavať stálu úroveň – odhadujeme okolo 55 %.

Zákonom sa ponechala možnosť sociálnym partnerom vyjednávať o výške minimálnej mzdy, čím sa neoslabuje úloha sociálnych partnerov ani sociálny dialóg. Sociálni partneri vyjednávajú o výške minimálnej  najneskôr od apríla do konca augusta. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi sociálnymi partnermi, použije sa na jej určenie vzorec predvídaný zákonom.

Jeho základom je priemerná mesačná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy. Mesačná minimálna mzda bude 60 % tejto sumy.

Prakticky, ak sa v roku 2020 sociálni partneri nedohodnú na výške minimálnej mzdy na rok 2021, určí sa automaticky ako 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2019. Priemerná mzda v roku 2019 bola 1 092 €, preto minimálna mzda na rok 2021 bude v zmysle zákona 656 €, čo bude nárast oproti minimálnej mzde stanovenej na rok 2020 o 76 € (MM na rok 2020 je 580 €).

Návrh minimálnej mzdy na rok 2021

Cieľom KOZ SR naďalej zostáva zabezpečiť plnenie odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv, podľa ktorého by podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde mal dosahovať 60 %.

Hospodárske predpoklady z predchádzajúcich dvoch rokov, ako aj tie, ktoré boli zatiaľ dostupné na rok 2021, dávajú predpoklad na mierne zvýšenie minimálnej mzdy. V súčasnej situácii, keď dosahy pandémie na hospodárstvo SR nie sú známe (je len niekoľko scenárov), môžeme konštatovať, že prepad ekonomiky SR by mal byť dočasný a jeho hĺbka bude závisieť od viacerých faktorov.

Zároveň jednotlivé scenáre predpokladajú prepad na rok 2020, a nie na rok 2021, keď by sa mal udržať ekonomický rast. Napriek súčasnej nepriaznivej situácií je vhodné, aby minimálna mzda kompenzovala minimálne rast cien, keďže nízkopríjmové skupiny budú krízou zasiahnuté najviac.

KOZ SR predpokladá zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2021 v rozsahu minimálne 2,7 % až 13 %. Návrh tohto rozsahu vychádza z hospodárskych predpokladov, súčasnej situácie a platného zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde.

201620172018201920202021
Minimálna mzda (€)405435480520580656596
Index rastu minimálnej mzdy (%)6,587,4110,348,3311,5413,102,76
Čistá minimálna mzda (€)355374403430477530,06488
Hranica chudoby (€)348359373
Podiel minimálnej mzdy na priemernej mzde44,4145,6047,3847,6251,0154,8549,83

Rokovania o minimálnej mzde na rok 2021

Na rokovaní so zamestnávateľmi (30. 6. 2020) sa KOZ SR nedohodla na výške minimálnej mzdy na rok 2021. Zamestnávatelia požadujú zmrazenie súčasnej výšky minimálnej mzdy, čiže 580 eur, čo predpokladá nulový nárast v roku 2021. Zároveň požadujú odpojenie príplatkov od minimálnej mzdy ako určujúcej veličiny.

My trváme na zachovaní mechanizmu určenia minimálnej mzdy ako 60 % z priemernej mzdy spred dvoch rokov, čo bolo minulý rok zakotvené v Zákone o minimálnej mzde. Keďže sa naše predstavy o výške minimálnej mzdy na rok 2021 diametrálne odlišujú, na rokovaní nebolo možné dospieť k dohode.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *