Slovo na úvod

Procesy digitalizácie a Priemyslu 4.0 sú jednou z hlavných výziev súčasnosti, jedným z troch    D: Dekarbonizácia, Digitalizácia a Demografia. Výrobné haly bez jediného pracovníka alebo robota, či v prítomnosti len niekoľkých pracovníkov, 3D tlačiarne – využívajúce len minimálny počet pracovníkov, autonómne dopravné systémy, vedúce k označeniam ako „automation anxiety“ („obavy z automatizácie“), „work without men“ („práca bez ľudí“) vyvolávajú celý rad otázok  (budeme mat dosť práce?) o možných dopadoch takýchto – novými technológiami indukovaných transformačných procesov – pre ekonomiku a spoločnosť. Práve súčasná epidemiologická kríza presvedčivo ukazuje, že pri hľadaní odpovedí a hľadaní riešení na otázky nových výziev sa rozhodnutia politických aktérov viac ako doteraz musia opierať a vychádzať z výsledkov analytických vedeckých štúdií, založených na najnovších poznatkoch v predmetnej oblasti. Cieľom štúdií tohto druhu nie je ponúkať „recepty“ a „hotové riešenia“, ale priniesť na údajoch a konzistentnej argumentácii založené zistenia, ktoré by sa mali stať podkladom pre rozhodovanie politických a ekonomických aktérov na podnikovej, regionálnej a národohospodárskej úrovni. Procesy digitalizácie a Priemyslu 4.0 sú charakterizované ich komplexnosťou a analýza ich dopadov na ekonomiku a spoločnosť sa nemôže zaobísť bez zohľadnenia a previazanosti aspektov národohospodárskych, podnikovo-hospodárskych, sociologických, legislatívne-právnych, informatických a technických. Našou úlohou a cieľom bolo preskúmať možné hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0 z národohospodárskeho hľadiska so zameraním sa na trh práce a jej povahu, na súvislosti medzi digitalizáciou a produktivitou, ako aj dopady automatizácie a digitalizácie na hospodársky rast a verejné financie, s ťažiskom na slovenskú ekonomiku. Štúdia ponúka – i z medzinárodného hľadiska – nové metodologické prístupy (meranie úrovne digitalizácie pomocou DESI -N, neparametrický prístup k analýze vzťahov digitalizácie a produktivity s dopadom na trh práce) a nové, doteraz nepublikované výsledky odhadov ohrozenia pracovných miest automatizáciou na Slovensku podľa regiónov – a to podľa odvetví a profesií – ako i kvalitatívne zmeny pracovných podmienok v dôsledku digitalizácie. Štúdia obsahuje empirickú analýzu efektov automatizácie na dopyt po práci v Slovenskej republike v porovnaní s vybranými krajinami Európskej únie, ako i výsledky prieskumu na základe rozhovorov s predstaviteľmi z rôznych profesijných skupín (odborári, zamestnanci, manažéri) o zmenách v pracovných podmienkach na slovenskom a českom trhu práce.

Cieľom vedeckých analýz nemôžu byt len poskytnuté odpovede na predložené otázky, ale generovanie nových, relevantných otázok, ktoré môžu slúžiť ako základ pre ďalšie nadväzujúce štúdie v tejto oblasti. Výsledky našej práce i naše odporúčania pre potenciálne ďalšie štúdie vnímame v kontexte cieľov a výziev ekonomického a sociálneho rozvoja spoločnosti. „Cieľ musí človek poznať skôr ako cestu“ (Seneca). Miera simultánneho naplnenia troch strategických cieľov: ekonomickej dynamiky, sociálnej inklúzie a environmentálnej udržateľnosti by mali byť kritériom pri hodnotení dopadov digitalizácie a Priemyslu 4.0 na ekonomiku a spoločnosť.

Rád by som i touto cestou poďakoval Martinovi Lábajovi, Erike Majzlíkovej, Monike Martiškovej, Kataríne Ondrejičkovej, Viktórii Švardovej, Patrikovi Jankovičovi a Matejovi Vitálošovi za veľmi tvorivú a konštruktívnu spoluprácu počas celého obdobia prác na predloženej téme. Výstup, ktorý predkladáme širokej odbornej verejnosti, je výsledkom našej intenzívnej spolupráce a plodných vzájomných diskusií.

 Veríme, že výsledky našej štúdie budú užitočným príspevkom do diskusie o implikáciách digitalizácie a Priemyslu 4.0 pre ekonomiku a spoločnosť a pri hľadaní ciest k využitiu nových príležitostí, ktoré tieto procesy ponúkajú.

“Priemyselná revolúcia nebola epizódou, ktorá mala svoj začiatok a koniec … Ešte stále pokračuje.“  

E. J. Hobsbawm Vek revolúcie (1962).

Dokumenty na stiahnutie TU: Analytický výstup: HOSPODÁRSKE A SOCIÁLNE DOPADY PRIEMYSLU 4.0

Univ. Prof. i. R. Dipl. Ing. Dr. , Mikuláš Luptáčik, doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Ing. Patrik Jankovič, PhD., Ing. Erika Majzlíková, PhD., Ing. Monika Martišková, Ing. Katarína Ondrejičková, Ing. Viktória Švardová, Ing. Matej Vitáloš

Analytický výstup: HOSPODÁRSKE A SOCIÁLNE DOPADY PRIEMYSLU 4.0 sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.employment.gov.sk a www.esf.gov.sk

Jedna myšlienka na článok “Hospodárske a sociálne dopady priemyslu 4.0”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *